KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6

  

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII
dopuszczone do użytku w diecezji świdnickiej w roku szkolnym 2017/2018