INFORMACJE DOTYCZĄCE
XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
ŁOMŻA 2015

 

 

Diecezja Łomżyńska organizuje w roku szkolnym 2014/2015 XXV Olimpiadę Teologii Katolickiej pod hasłem:

SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA

 

Serdecznie zachęcamy katechetów do zapoznania uczniów szkół ponadgimnazjalnych ta ciekawą propozycją, zainteresowanie i zachętę uczniów oraz pomoc w przygotowaniu się do poszczególnych etapów.

 

I. Dane teleadresowe Komitetu Organizacyjnego

 

Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża

tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.otk.pl

 

 

II. Etapy Olimpiady

 

etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 27 listopada 2014 r.

etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r.

etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łomży w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r.

 

 

III. Cele przygotowania Olimpiady:

 

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia
w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

Cele szczegółowe:

 • - w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: sakrament, uzdrowienie, nawrócenie; poznanie komplementarnej roli sakramentów w strukturze Kościoła: zapoznanie ze świadectwami Biblijnymi i nauczaniem Kościoła, co do konieczności i sensowności korzystania z sakramentów dla człowieka wierzącego;
 • - w zakresie rozwijania umiejętności: odczytywanie własnego charyzmatu
  i właściwego miejsca w Kościele; odkrywanie wartości poszczególnych sakramentów na kolejnych etapach życia ludzkiego;
 • - w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i natury Kościoła; pogłębianie sensu sakramentów uzdrowienia na rzecz kościelnej wspólnoty; uświadomienie, że proces nawrócenia jest zaczynem żywotności i wolności,
  a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę Kościoła;
 • - w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej; włączanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

 

 

 

 

IV. Literatura

 

ETAP SZKOLNY

Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)

 1. Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.
 2. Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.
 3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania grzechów): J 20,19-29.
 4. Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.

 

Magisterium Kościoła

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.
 2. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html).
 3. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-generale.html).

 

Opracowania historyczno-teologiczne

 1. Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red.
  E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376 – 433.
 2. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania,
  w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
  s. 448-455.
 3. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych,
  w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
  s. 455-460.
 4. Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66 – 100; s. 101 – 114.
 5. Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.

 

 

 

 

ETAP DIECEZJALNY

Pismo Święte:

1.   Księga Jonasza: Jon 1-4

2.   Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.

3.   Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.

 

Magisterium Kościoła:

 1. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
 2. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).
 3. Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19) http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html

 

 

 

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

 1. Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań – Warszawa 1982, hasła: Choroba – uleczenie, Grzech, Namaszczenie.
 2. Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984,
  s. 76-88.
 3. Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999,
  s. 147-158.
 4. Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 421-424.
 5. von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.

 

 

 

 

 

 

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Pismo Święte:

1.   Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.

2.   IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.

3.   Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.

 

Magisterium Kościoła:

 1. KPK, kan. 998-1007.
 2. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
 3. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).
 4. Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do Polski, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html
 5. Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji środowej, 13 VII 1988.
 6. Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.
 7. Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.

 

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

 1. Orzeszyna J., Pokuta – sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.
 2. Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego,
  red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.
 3. Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990,
  s. 134-161.
 4. Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.
 5. Rahner K., Sakramenty Kościoła – Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.
 6. Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.
 7. Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.

 

ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Świdnickiej Kurii Biskupiej