REGULAMIN

III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO:
CHRZEST I BIERZMOWANIE

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie” (dalej: Konkurs) jest Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwane dalej „Organizatorem”
 2. Patronat honorowy nad konkursem objęli:
 3. Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski,
 4. Jego Ekscelencja bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski;
 5. Jego Magnificencja ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 6. prof. dr hab. Henryk Stawniak, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego; zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła Katolickiego; formowanie umiej ętności samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 9. Konkurs trwa od 20 października 2018 roku do dnia 2 kwietnia 2019 roku.

2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych, technicznych i branżowych, którzy ukończyli 18 rok życia lub są osobami powyżej 15 roku życia, posiadającymi zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnikami Konkursu”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być nauczyciele. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji w Konkursie brała udział osoba niespełniaj ąca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 4. Koszty związane z przejazdem uczestników Konkursu na etap finałowy pokrywają Uczestnicy.
 5. Organizatorzy zobowiązują się do organizacji skromnego poczęstunku dla Uczestników etapu finałowego Konkursu oraz ich Opiekunów wzorem lat ubiegłych.
 6. Z Uczestnikiem Konkursu na etap finałowy Konkursu może przybyć oprócz katechety jeden Opiekun.

3. Temat, Forma, Zgłoszenia

 1. Tematem tegorocznego Konkursu są: „Sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwu etapowej formie pisemnego testu:
 3. Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru,
 4. Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru.
 5. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie należy przesłać do 31 października 2018 roku do godziny 23:59 WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny pod adresem:                   https://docs.google.com/forms/d71DdbZ- jJHzPIhwj3Pu1QYVdRg4NVkTqIAFBuM4voeDOI/edit) podaj ą c: nazw ę i a szkoły, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe katechety odpowiedzialnego za etap szkolny, a także liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie.
 6. Zgłoszenie do Konkursu może również nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie można dokonać także w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłaj ąc zgłoszenie (załącznik nr 1) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

4. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs składał się będzie z dwóch etapów. Pierwszym będzie etap szkolny, drugim etap ogólnopolski (finałowy), który odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajdujący się przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.
 2. Etap szkolny:
 3. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii. Pytania na etap szkolny oraz protokół konkursowy zostaną przesłane na adres kontaktowy Katechety.
 4. Katecheta w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.
 5. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, nauczyciele religii przesyłają karty odpowiedzi uczniów wraz z protokołem oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem KONKURS lub skany dokumentów na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 30 listopada 2018 roku. Karty odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez Komisję powołaną przez organizatorów.
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podpisania się na karcie odpowiedzi drukowanymi literami.
 7. Test składa się z 25 pytań, jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik może otrzymać 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik otrzymuje 0 punktów.
 8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem sprawdzania prac konkursowych, Organizator powoła Komisję Rewizyjną w składzie: Opiekun Koła, Prezesa Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris oraz Członek Zarządu Koła.
 9. Organizatorzy prześlą wyniki Konkursu do 15 stycznia 2019 roku, na adres kontaktowy Katechety wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się nie więcej niż 150 najlepszych Uczestników etapu szkolnego.
 2. Organizator rości sobie prawo do wykluczenia pracy w przypadku naruszenia integralności karty odpowiedzi (zmiana formatu, zniszczenie, nieczytelność danych, wydrukowanie na formacie innym niż A4).
 3. Etap ogólnopolski:
 4. Etap ogólnopolski odbędzie się 2 kwietnia 2019 roku.
 5. Etap ogólnopolski odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 6. Uczestnicy maj ą za zadanie rozwiązać test wielkokrotnego wyboru składaj ący się z 35 pytań. Za poprawne wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi na pytanie uczestnik uzyskuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik uzyskuje 0 punktów.
 7. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.
 8. Runda dodatkowa:
 9. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia Konkursu, Komisja Konkursowa składająca się z Organizatorów oraz Profesorów może zdecydować albo o przyznaniu nagród ex aequo albo przeprowadzić rundę dodatkową (dogrywkę).
 10. Zadaniem uczestników rundy dodatkowej jest rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 10 pytań.
 11. Za poprawne wskazanie właściwej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Jeśli wskaże wszystkie poprawne odpowiedzi na dane pytanie, otrzymuje 4 punkty. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 15 minut.
 12. Rozstrzygnięcie Konkursu:
 13. Wskazanie zwycięzcy następuje przez doliczenie punktów z rundy dodatkowej do wyników testu etapu finałowego.
 14. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia konkursu po przeprowadzeniu rudny dodatkowej decyzj ę w sprawie sposobu dalszego postępowania podejmuje Komisja Konkursowa, nie wyłączaj ąc przeprowadzenia drugiej rundy dodatkowej w postaci odpowiedzi ustnej przed Komisją.

5.Materiały źródłowe

 1. Pytania na dwóch etapach Konkursowych będą tworzone na podstawie zamieszczonych poniżej publikacji:
 2. Źródła:
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984, kanony 840-896.
 4. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 64-71.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1212-1321.

 1. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie trzecie zmienione, Katowice 2014: Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne; Chrzest dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne.
 2. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988, nr 1-67.
 3. Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie drugie poprawione, Katowice 2003: Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne.
 1. Literatura:
 2. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, Warszawa 2011, s. 17-27; 74-82; 162-179; 221-234
 3. Pastuszko, Dzieci jako podmiot chrztu, Prawo Kanoniczne 22 (1979), nr 1-2, s. 93-129
 • Jakubiak, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego, Annales Canonici 9 (2013), s. 93-117
 1. Pastuszko, Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania, Prawo Kanoniczne 32 (1989), nr 1-2, s. 79-95
 2. Kantor, Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893, Studia Gdańskie 29 (2011), s. 141-153.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
 • ochronie danych).
 1. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
 • przeprowadzenia Konkursu.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 3. sprostowania danych,
 4. usunięcia danych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia sprzeciwu,
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
 10. imię i nazwisko,
 11. nazwę i adres szkoły,
 12. numer oraz adres e-mail katechety.
 13. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoła oraz swojego wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach.
 15. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 16. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 17. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, administrator danych zastrzega sobie prawo do usunięcia danych po upływie terminu na wniesienie zażalenia na wyniki konkursu.
 18. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 19. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 20. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 21. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

7. Nagrody

 1. Główną nagrodę w konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce.
 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom, które otrzymały wyróżnienia.
 4. Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona jest od zajmowanego miejsca.
 5. Tytuł laureata konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Ponadto tytuł laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie.
 6. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż 5 osobom, które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub III miejsca.
 7. Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł finalisty konkursu oraz otrzymują dyplom uczestnika i nagrodę książkową.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego.

8. Zażalenie

 1. Zażalenie w formie pisemnej, jak i elektronicznej, co do rozstrzygnięcia mogą składać Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem swoich Katechetów.
 2. Zażalenie może być przesłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników konkursu.
 3. Zażalenia rozpatrywać będzie komisja, o której mowa w § 4 ust . 2 ppkt f.
 4. Zażalenia rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich doręczenia.
 5. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia zażalenia.

9. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.
 2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie oraz przesłanie przez każdego z Uczestników Konkursu oraz Katechety oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 2), zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku awansu do etapu ogólnopolskiego (Załącznik nr 4).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), stronie internetowej https://www.wpk.uksw.edu.pl oraz na stronie fanpage-u w wydarzeniu Organizatora (https://www.facebook.com/ KoloNaukoweRegulaluris/).
 5. W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

1.

Miejscowość

 

2.

Nazwa szkoły

 

3.

Adres szkoły

 

4.

Imię i nazwisko katechety

 

5.

Telefon kontaktowy katechety

 

6.

Adres e-mail katechety

 

7.

Liczba uczniów którzy wezmą udział e Konkursie

 

 

 


Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

(podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

(miejscowość, data)      (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa

Kanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczenia

chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, na potrzeby III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów szkół ponadpodstawowych „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie”.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstaj ących na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.

(miejscowość, data)      (podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)