Nowe Siodło, 30. 09. 2019r.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy          w Nowym Siodle serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym nt:

"Siła i nieśmiertelność nauczania Św. Jana Pawła II".

            Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie maks. A-3, w dowolnej technice,  interpretującej wybrany tekst z nauczania św. Jana Pawła II. Termin nadsyłania prac konkursowych do organizatora upływa        z dniem 08 listopada 2019 r.

            Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych               w czterech kategoriach wiekowych:

- uczniowie kl. V szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VI szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VII szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej.

Z każdej kategorii wiekowej można zgłosić tylko jedną pracę.

Cele konkursu:

- przybliżenie dzieciom i młodzieży osoby św. Jana Pawła II oraz jego

  ponadczasowego nauczania,

- uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II,

- podkreślenie ponadczasowości i siły przekazu nauczania Papieża Polaka,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej inspirowanej

  bogactwem kulturowym i historycznym narodu polskiego,

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości

  artystycznej dzieci i młodzieży

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w dołączonym Regulaminie Konkursu.                     

Zapraszamy

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,SIŁA I NIEŚMIERTELNOŚĆ NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II"

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Siodle.
  Adres: Nowe Siodło 73 58-350 Mieroszów

Tel. 74 8458223

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba odpowiedzialna: Monika Czopek tel. 695136900

 1. Konkurs włącza się w projekt ,,Dar na stulecie", organizowany dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II przez: Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie ,,Środowisko Ks. Karola Wojtyły- św. Jana Pawła II", Instytut Tertio Millenio. Szczegóły akcji: www.darna100.pl

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:

- przybliżenie dzieciom i młodzieży osoby Św. Jana Pawła II oraz jego ponadczasowego nauczania,

- uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II,

- podkreślenie ponadczasowości i siły przekazu nauczania Papieża Polaka,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej inspirowanej bogactwem kulturowym i historycznym narodu polskiego,

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej interpretującej wybrany tekst z nauczania Św. Jana Pawła II. Można odnieść się do proponowanych tekstów (załącznik nr 3)  bądź wybranych samodzielnie. Cytat (maks. 3 zdania) powinien znajdować się na pracy. Technika prac jest dowolna.
 2. Kategorie wiekowe:

Do konkursu każda placówka może zgłosić 4 prace- po jednej z każdej kategorii wiekowej:

- uczniowie kl. V szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VI szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VII szkoły podstawowej,

- uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej.

 1. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione 3 prace, za które autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

III. TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie od 30.09. do 8.11.2019 roku.
 2. O terminie oraz miejscu wystawy i uroczystości wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi.
 3. Prace uczniów do Konkursu zgłasza nauczyciel/opiekun.
 4. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nowe Siodło 73 58-350 Mieroszów w terminie: do 08.11.2019r.
 5. Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
 6. Prace konkursowe złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 7. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Format prac: A4 lub A3.
 8. Każda praca powinna być podpisana z tyłu: imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą Placówki. 
 9. Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Komisję Konkursową.
 10. Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:
  1. estetyka wykonania;
  2. pomysłowość i oryginalność;
  3. zgodność pracy z tematyką konkursową.
 11. Do każdej pracy musi być dołączona Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 1)
 12. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizatorzy ustalą z nauczycielem/ opiekunem inny sposób przekazania nagród.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności autorskie prawa do rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez autora pracy konkursowej.
 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatorów prac konkursowych, Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania tych prac konkursowych na stronie internetowej placówki oraz prezentacji prac konkursowych podczas wystawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 2 do Regulaminu). 
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie
 3. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, nauczycieli/opiekunów oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
 4. Stwierdzenie przez Organizatorów naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,SIŁA I NIEŚMIERTELNOŚĆ NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II"

 

.....................................................

(miejscowość, data)

 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy, któremu przysługują pełne prawa wobec …………………………..…………… .......................(imię i nazwisko dziecka) po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na:

− udział dziecka w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,

− na umieszczenie danych osobowych dziecka i przetwarzanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs,

 − w przypadku nagrodzenia mojego dziecka nagrodą na kontaktowanie się w sprawie ewentualnej wygranej. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie przez Organizatora konkursu wizerunku dziecka utrwalonego podczas wystawy i wręczenia nagrody na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle, a także w prasie lokalnej.

            

                                        ........................................................................

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z siedzibą w Nowym Siodle 73  58-350 Mieroszów

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko Uczestnika konkursu oraz nauczyciela/ opiekuna;
 • Dane placówki, do której uczęszcza Uczestnik konkursu (nazwa, dane teleadresowe);
 • Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu:

 • zgłoszenia Pani/Pana danych do konkursu,
 • przeprowadzenia konkursu „Siła i nieśmiertelność nauczania Św. Jana Pawła II”,
 • kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej,
 • prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania.

Rejestracja do konkursu „Siła i nieśmiertelność nauczania Św. Jana Pawła II” jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą dyrektora na udział placówki w konkursie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

,,Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości" List do rodzin, 13

,,Człowiek nie może żyć bez miłości" Redemptor hominis, 10

,,Boże zbawienie jest dziełem miłości większej niż ludzki grzech" Insegnamenti, V, 3, 1623

,,Człowiekowi potrzebne jest rozwijanie umysłu i sumienia". Przemówienie w Maroko, 1985 (9)

"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!", Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.

"Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej", Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.

"Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie". Homilia, Warszawa, 1983 r.

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem". Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.

"Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach". Homilia, Światowe Dni Młodzieży Denver, 1993 r.

"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają". Homilia, Sopot, 1999 r.

"Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu". Homilia, Lwów, 2001 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ” Homilia na placu przed katedrą w Turynie, dn. 13 kwietnia 1980 r.

„Dłonie są krajobrazem serca. ” , ,,Miłość i odpowiedzialność".

„Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek – zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych – nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka”. Dives in misericordia 

„Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ” , homilia na Placu Zwycięstwa, dn. 2 czerwca 1979 r.