III Ogólnopolski Konkurs

Jezus Chrystus naszym Królem

Regulamin

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa.

Patronat honorowy: JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań.

Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:

- kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż. - nieprzestrzenne prace plastyczne: format A4 lub A3.

Grupy wiekowe:

 1. Szkoła podstawowa (klasy 1-4).
 2. Szkoła podstawowa (klasy 5-8).
 3. Szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria oceny prac

W ocenie prac nadesłanych przez uczestników Konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.

Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów Konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1), a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie (Załącznik nr 2).

Termin nadsyłania prac: 31 października 2019 r.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Fundacja Serca Jezusa

 1. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice 32-083 Balice

Ogłoszenie wyników

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w wiadomości przesłanej na wskazany adres mailowy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zostaną one wręczone 23 listopada br. o godz. 12.00 podczas obchodów 3. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w ramach Sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!” w Auli św. Jana Pawła II przy Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu II Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem” Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów niepełnoletnich

Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

Adres korespondencyjny.......................................................................................................................

............................................................................................................................................................... Nr telefonu i adres e-mail...................................................................................................................... Szkoła, klasa..........................................................................................................................................

Adres szkoły..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, szkoła, klasa. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Róża”.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu poinformowania uczestników Konkursu o wynikach i przekazania nagród. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie „Róża” do zakończenia Konkursu i przekazania nagród.

(Zaznacz wybrane pole þ)                 Wyrażam zgodę o    Nie wyrażam zgody o

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie „Róża”.
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęcie) oraz pracy konkursowej na stronie www.intronizacja.pl oraz w publikacjach organizatorów w celach informacyjnych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

(zaznacz wybrane pole þ)                 Wyrażam zgodę o    Nie wyrażam zgody o

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(czytelny podpis, miejscowość, data) .............................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu II Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem” Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów pełnoletnich

Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

Adres korespondencyjny.......................................................................................................................

............................................................................................................................................................... Nr telefonu i adres e-mail...................................................................................................................... Szkoła, klasa..........................................................................................................................................

Adres szkoły..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, szkoła, klasa. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Róża”.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu poinformowania uczestników Konkursu o wynikach i przekazania nagród. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie „Róża” do zakończenia Konkursu i przekazania nagród.

(zaznacz wybrane pole þ)                 Wyrażam zgodę o    Nie wyrażam zgody o

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie „Róża”.
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęcie) oraz pracy konkursowej na stronie www.intronizacja.pl oraz w publikacjach organizatorów w celach informacyjnych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

(Zaznacz wybrane pole þ)                 Wyrażam zgodę o    Nie wyrażam zgody o

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(czytelny podpis, miejscowość, data) ............................................................................................................