Program polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację.

W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w sytuacji integracji ze strukturami europejskimi.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest ok. 1750 stypendystów w 39 diecezjach na terenie całej Polski. Nasi stypendyści pochodzą z najbiedniejszych regionów Polski. Z założenia do programu włączamy gimnazjalistów, aby poprzez wieloletnią pomoc i formację doprowadzić stypendystów do ukończenia studiów. Obecnie prawie 300 stypendystów podjęło już studia, blisko 800 osób uczy się w szkołach średnich, a ponad 400 w gimnazjach.

Wielu stypendystów Fundacji nie tylko doskonale radzi sobie z nauką szkolną, ale osiąga sukcesy na innych polach. Są wśród nich talenty muzyczne, plastyczne, sportowe, a nawet aktorskie i śpiewacze.

Stypendyści bez wyjątku angażują się w pracę dla swoich środowisk: dla parafii, szkoły, miejscowości. Podejmują wolontariat w szeregu organizacji, opiekują się ludźmi starszymi i chorymi, pomagają w nauce mniej zdolnym kolegom, udzielają się jako harcerze, animatorzy wspólnot kościelnych, współpracownicy lokalnych mediów, nawet drużyn ochotniczej straży pożarnej.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

 1. Formy pomocy.
 2. Stypendium edukacyjne przyznawane jest przez Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania.
 3. Stypendium edukacyjne obejmuje dwa pakiety:
 • socjalny w wysokości do 160 PLN miesięcznie, przyznawany na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu odzieży, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych, składek na Komitet Rodzicielski, a także na inne potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty. Wysokość pakietu socjalnego stypendium jest przyznawana proporcjonalnie do potrzeb ucznia, wynikających z jego sytuacji rodzinnej i materialnej;
 • naukowy w wysokości do 150 PLN miesięcznie, przyznawany na zakupy pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacji, a także na pokrycie kosztów uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych lub innych szkoleniach.

Pieniądze z danego pakietu muszą być wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można przesuwać kwot pomiędzy pakietami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty, Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na połączenie środków z pakietów.

 1. Decyzją Zarządu Fundacji wysokość pakietów może ulec zmianie.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres dziesięciu miesięcy trwania roku szkolnego (od 1 września do 30 czerwca) lub okres krótszy.
 3. Nieodłączną częścią programu stypendialnego jest również udział w corocznym obozie wakacyjnym oraz regionalnych spotkaniach okresowych dla stypendystów Fundacji.
 4. Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych.
 5. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 6. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco:
 • potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Ustalając dochód rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. Spośród uczniów spełniających poniższe kryterium należy wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym;
 1. Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach średnia ocen może być niższa.
 2. Uzyskanie pozytywnej opinii:
 • rekomendującego katechety;
 • nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
 • proboszcza;

oraz ewentualnie

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych np. „Caritas”.
 1. Ponowne przyznanie stypendium osobie, objętej już pomocą stypendialną Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w okresach poprzednich, wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Koordynatora Diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestniczenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno-integracyjny, spotkania regionalne oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska stypendysty.
 2. W oparciu o powyższe kryteria sporządzany jest wniosek o przyznanie stypendium Fundacji. Dokumentację w postaci wniosku i załączników ma obowiązek skompletować uczeń lub jego opiekun prawny.

III. Tryb przyznawania stypendiów i zadania Koordynatora Diecezjalnego.

 1. W diecezjach uczestniczących w programie stypendialnym powołuje się Koordynatora Diecezjalnego. Jest nim kapłan wskazany przez Biskupa Diecezjalnego.
 2. W każdej diecezji uczestniczącej w programie stypendialnym Biskup Diecezjalny powołuje Diecezjalną Komisję Stypendialną, będącą organem pomocniczym dla Koordynatora Diecezjalnego w typowaniu kandydatów do stypendium i weryfikacji składanych przez nich wniosków, a także przy ocenianiu wywiązywania się stypendysty z obowiązków, zapisanych w art. VI Regulaminu. Pracami Diecezjalnej Komisji Stypendialnej kieruje Koordynator Diecezjalny.
 3. Zarówno Koordynator Diecezjalny jak i członkowie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej, wykonują swoje obowiązki społecznie (bez wynagrodzenia).
 4. Liczbę stypendiów przyznanych dla poszczególnych Diecezji, a także ewentualną rezerwę, ustala Zarząd Fundacji i przekazuję tę informację Koordynatorowi Diecezjalnemu.
 5. Koordynator Diecezjalny, wspierany przez Diecezjalną Komisję Stypendialną:
 6. typuje kandydatów do stypendium edukacyjnego Fundacji z terenu Diecezji;
 7. przekazuje kandydatom informacje i wzory dokumentów, potrzebne do sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji;
 8. opiniuje wnioski kandydatów do stypendium i przekazuje je do Biura Fundacji w Warszawie. Liczba wniosków przekazywanych do Biura Fundacji przez Koordynatora Diecezjalnego, powinna odpowiadać liczbie stypendiów przyznanych danej diecezji, powiększonej o ewentualną rezerwę.
 9. Biuro Fundacji sprawdza otrzymane wnioski pod względem poprawności formalnej i merytorycznej i przedstawia je Zarządowi Fundacji, który zatwierdza stypendia.
 10. Po zatwierdzeniu stypendium przez Zarząd Fundacji, Biuro Fundacji przekazuje pisemną informację Koordynatorowi Diecezjalnemu i zainteresowanemu stypendyście.
 11. Tryb realizacji stypendiów
 12. Stypendysta lub jego opiekun prawny otrzymuje informację o wysokości poszczególnych pakietów przyznanego stypendium.
 13. Środki stypendialne są przekazywane przez Biuro Fundacji na osobiste konto stypendysty, wskazane przez niego we wniosku stypendialnym. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami są stypendysta i jego opiekun prawny.
 14. Stypendium przekazywane jest na konto stypendysty w miesięcznych ratach.
 15. Stypendysta (jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w art. I, p. 2. niniejszego Regulaminu, według określonych poniżej zasad:
 16. wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, lub dowodami wpłat, wystawianymi na stypendystę lub jego opiekuna prawnego;
 17. w wyjątkowych przypadkach podstawą do rozliczenia wydatków z pakietów socjalnego i rzeczowego może być paragon, potwierdzony przez Diecezjalną Komisję Stypendialną;
 18. wszystkie wydatki, pokrywane z kwot stypendium, powinny być poczynione w okresie, na który przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty lub jego opiekuna prawnego, okres ten może być wydłużony.
 19. W oparciu o otrzymane z Biura Fundacji wzory dokumentów stypendysta przygotowuje rozliczenie finansowe otrzymanych kwot stypendium i przekazuje je do Biura Fundacji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym każdy semestr.
 20. Obowiązki stypendysty
 21. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.
 22. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne.
 23. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Zakres tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołącza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium.
 24. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium w sposób określony regulaminem, tak aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu nowych umiejętności.
 25. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego, przygotowanego przez Fundację, a w szczególności w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diecezjalnych oraz innych formach zaangażowania.

Zapisy na obóz oraz usprawiedliwienia nieobecności przyjmowane są poprzez specjalny formularz udostępniony stypendystom w internecie. Biuro Fundacji nie przyjmuje zgłoszeń ani usprawiedliwień przesłanych w inny sposób.

Stypendysta może być zwolniony z uczestniczenia w obozie w razie zaistnienia ważnych powodów, o których powinien przed obozem poinformować Biuro Fundacji za pomocą odpowiedniego formularza.

Biuro Fundacji rozpatruje prośbę o zwolnienie z uczestniczenia w obozie na podstawie przesłanych dokumentów.

 1. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu z innych źródeł.
 2. Stypendysta jest zobowiązany do regularnego korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej, założonej przez Fundację (min. raz w tygodniu).
 3. Cofnięcie stypendium
 4. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:
 5. przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium lub prezentuje postawę niegodną stypendysty Fundacji;
 6. nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;
 7. nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanych kwot stypendium.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 17.03.2016 r.

**************

Informujemy, że w naszej diecezji programem stypendialnym objętych jest 60 młodych ludzi (16 gimnazjalistów, 29 licealistów i 15 studentów).

Ks. dr Marek Korgul

Koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia