Program polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację.

W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w sytuacji integracji ze strukturami europejskimi.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest ok. 1750 stypendystów w 39 diecezjach na terenie całej Polski. Nasi stypendyści pochodzą z najbiedniejszych regionów Polski. Z założenia do programu włączamy gimnazjalistów, aby poprzez wieloletnią pomoc i formację doprowadzić stypendystów do ukończenia studiów. Obecnie prawie 300 stypendystów podjęło już studia, blisko 800 osób uczy się w szkołach średnich, a ponad 400 w gimnazjach.

Wielu stypendystów Fundacji nie tylko doskonale radzi sobie z nauką szkolną, ale osiąga sukcesy na innych polach. Są wśród nich talenty muzyczne, plastyczne, sportowe, a nawet aktorskie i śpiewacze.

Stypendyści bez wyjątku angażują się w pracę dla swoich środowisk: dla parafii, szkoły, miejscowości. Podejmują wolontariat w szeregu organizacji, opiekują się ludźmi starszymi i chorymi, pomagają w nauce mniej zdolnym kolegom, udzielają się jako harcerze, animatorzy wspólnot kościelnych, współpracownicy lokalnych mediów, nawet drużyn ochotniczej straży pożarnej.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów edukacyjnych Fundacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  obowiązujący od 1 lutego 2018 roku

 1. Formy pomocy.
 2. Stypendium edukacyjne przyznawane jest przez Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania uczniów klas siódmych (od II semestru) i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Stypendium edukacyjne obejmuje dwa pakiety:
 • socjalny w wysokości do 200,00 PLN miesięcznie, przyznawany na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu odzieży, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych, składek na Komitet Rodzicielski, a także na inne potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty. Wysokość pakietu socjalnego stypendium jest przyznawana proporcjonalnie do potrzeb ucznia, wynikających z jego sytuacji rodzinnej i materialnej;
 • naukowy w wysokości do 200,00 PLN miesięcznie, przyznawany na zakupy pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacji, a także na pokrycie kosztów uczestnictwa w kółkach naukowych, kursach językowych lub innych szkoleniach.  Pieniądze z danego pakietu muszą być wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można przesuwać kwot pomiędzy pakietami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty, Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na połączenie środków z pakietów.
 1. Decyzją Zarządu Fundacji wysokość pakietów może ulec zmianie.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres dziesięciu miesięcy trwania roku szkolnego (od 1.

września do 30. czerwca) lub okres krótszy. 

 1. Nieodłączną częścią programu stypendialnego jest również udział w corocznym obozie wakacyjnym oraz regionalnych spotkaniach okresowych dla stypendystów Fundacji.

II Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych.

 1. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 2. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco: potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Ustalając dochód rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. Spośród uczniów spełniających poniższe kryterium należy wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym; 
 3. Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach średnia ocen może być niższa. 
 4. Uzyskanie pozytywnej opinii:

1 / 3

 • rekomendującego katechety;
 • nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
 • proboszcza; oraz ewentualnie
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych np. „Caritas”.
 1. Ponowne przyznanie stypendium osobie, objętej już pomocą stypendialną Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w okresach poprzednich, wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Koordynatora Diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestniczenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno-integracyjny, spotkania regionalne oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska stypendysty.
 2. W oparciu o powyższe kryteria sporządzany jest wniosek o przyznanie stypendium Fundacji. Dokumentację w postaci wniosku i załączników ma obowiązek skompletować uczeń lub jego opiekun prawny.

 

III. Tryb przyznawania stypendiów i zadania Koordynatora Diecezjalnego. 

 1. W diecezjach uczestniczących w programie stypendialnym powołuje się Koordynatora Diecezjalnego. Jest nim kapłan wskazany przez Biskupa Diecezjalnego.
 2. W każdej diecezji uczestniczącej w programie stypendialnym Biskup Diecezjalny powołuje Diecezjalną Komisję Stypendialną, będącą organem pomocniczym dla Koordynatora Diecezjalnego w typowaniu kandydatów do stypendium i weryfikacji składanych przez nich wniosków, a także przy ocenianiu wywiązywania się stypendysty z obowiązków, zapisanych w art. VI Regulaminu. Pracami Diecezjalnej Komisji Stypendialnej kieruje Koordynator Diecezjalny.
 3. Zarówno Koordynator Diecezjalny jak i członkowie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej, wykonują swoje obowiązki społecznie (bez wynagrodzenia).
 4. Liczbę stypendiów przyznanych dla poszczególnych Diecezji, a także ewentualną rezerwę, ustala Zarząd Fundacji i przekazuję tę informację Koordynatorowi Diecezjalnemu.
 5. Koordynator Diecezjalny, wspierany przez Diecezjalną Komisję Stypendialną:
  1. typuje kandydatów do stypendium edukacyjnego Fundacji z terenu Diecezji;
  2. przekazuje kandydatom informacje i wzory dokumentów, potrzebne do sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji;
  3. opiniuje wnioski kandydatów do stypendium i przekazuje je do Biura Fundacji w

Warszawie. Liczba wniosków przekazywanych do Biura Fundacji przez Koordynatora Diecezjalnego, powinna odpowiadać liczbie stypendiów przyznanych danej diecezji, powiększonej o ewentualną rezerwę. 

 1. Biuro Fundacji sprawdza otrzymane wnioski pod względem poprawności formalnej i merytorycznej i przedstawia je Zarządowi Fundacji, który zatwierdza stypendia.
 2. Po zatwierdzeniu stypendium przez Zarząd Fundacji, Biuro Fundacji przekazuje pisemną informację Koordynatorowi Diecezjalnemu i zainteresowanemu stypendyście.

Tryb realizacji stypendiów.

 1. Stypendysta lub jego opiekun prawny otrzymuje informację o wysokości poszczególnych pakietów przyznanego stypendium.
 2. Środki stypendialne są przekazywane przez Biuro Fundacji na osobiste konto stypendysty, wskazane przez niego we wniosku stypendialnym. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami są stypendysta i jego opiekun prawny.
 3. Stypendium przekazywane jest na konto stypendysty w miesięcznych ratach.

2 / 3      

 1. Stypendysta (jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w art. I, p. 2. niniejszego Regulaminu, według określonych poniżej zasad: 
  1. wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, lub dowodami wpłat, wystawianymi na stypendystę lub jego opiekuna prawnego;
  2. w wyjątkowych przypadkach podstawą do rozliczenia wydatków z pakietów socjalnego i rzeczowego może być paragon, potwierdzony przez Diecezjalną Komisję

Stypendialną; 

 1. wszystkie wydatki, pokrywane z kwot stypendium, powinny być poczynione w okresie, na który przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty lub jego opiekuna prawnego, okres ten może być wydłużony.
 1. W oparciu o otrzymane z Biura Fundacji wzory dokumentów stypendysta przygotowuje rozliczenie finansowe otrzymanych kwot stypendium i przekazuje je do Biura Fundacji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym każdy semestr.                                                  

Obowiązki stypendysty.

 1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.
 2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne.
 3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Zakres tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołącza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium.
 4. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium w sposób określony regulaminem, tak aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu nowych umiejętności.
 5. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego, przygotowanego przez Fundację, a w szczególności w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diecezjalnych oraz innych formach zaangażowania.

Zapisy na obóz oraz usprawiedliwienia nieobecności przyjmowane są poprzez specjalny formularz udostępniony stypendystom w internecie. Biuro Fundacji nie przyjmuje zgłoszeń ani usprawiedliwień przesłanych w inny sposób.

Stypendysta może być zwolniony z uczestniczenia w obozie w razie zaistnienia ważnych powodów, o których powinien przed obozem poinformować Biuro Fundacji za pomocą odpowiedniego formularza.

 Biuro Fundacji rozpatruje prośbę o zwolnienie z uczestniczenia w obozie na podstawie przesłanych dokumentów.

 1. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu z innych źródeł.
 2. Stypendysta jest zobowiązany do regularnego korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej, założonej przez Fundację (min. raz w tygodniu).

Cofnięcie stypendium

 1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:
 2. przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium lub prezentuje postawę niegodną stypendysty Fundacji;
 3. nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;
 4. nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanych kwot stypendium.

                                                                        

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 31.01.2018 r.

3 / 3

Ks. dr Marek Korgul

Koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia