Informacja o zapisach dzieci na zajęcia z religii 2019/2020

Prośba o przekazanie rodzicom informacji podczas komunikatów duszpasterskich – w sprawie zapisania dziecka na zajęcia z religii w placówkach oświatowych.

Drodzy duszpasterze,

wprawdzie rekrutacja do przedszkoli i szkół jest już zakończona, to jednak – podobnie, jak w latach ubiegłych – bardzo prosimy, by w ramach ogłoszeń parafialnych kilkakrotnie przekazać rodzicom informację na temat konieczności dopełnienia przez nich formalności związanych z zapisaniem dziecka na zajęcia z religii rzymskokatolickiej w przedszkolu lub szkole.

W wielu przedszkolach nie odbywają się zajęcia z religii albo odbywają się jedynie w grupach pięcio- sześcioletnich. Formalności związane z udziałem dziecka w nauce religii należy dopełnić także w pierwszej klasie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. Okazuje się, że rodzice nie zawsze mają świadomość, że powinni złożyć w tej sprawie stosowną deklarację (wyrazić życzenie na piśmie). Niejednokrotnie są przekonani, że dokonuje się to „automatycznie” wraz ze zgłoszeniem dziecka do placówki oświatowej.


Drodzy Rodzice,

Niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W związku z tym przypominamy katolickim rodzicom o konieczności dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia z religii w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizowanie zajęć z religii nie dokonuje się automatycznie, ale inicjatywa dotycząca udziału w zajęciach z religii (deklaracja – oświadczenie) powinna każdorazowo wychodzić od rodziców. Jesteśmy wdzięczni dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy przy zapisywaniu dziecka do swojej placówki poruszają m.in. kwestię udziału dziecka w zajęciach z religii. Nie zawsze jednak tak jest i zdarza się, że dziecko nie bierze udziału w zajęciach z religii, ponieważ rodzice nie wiedzieli, że powinni złożyć stosowną deklarację.

Przy tej okazji przypominamy najważniejsze zasady związane z troską rodziców o udział dziecka w zajęciach z religii katolickiej. Mówi o tym komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydany w Warszawie dnia 11 września 2014 r.:

„1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

  1. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.
  2. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia” (Oświadczenie komisji wychowania katolickiego KEP z dnia 11 września 2014 r.)

Zwracamy się zatem ponownie z gorącym apelem do rodziców o dopilnowanie tego obowiązku i zatroszczenie się o udział ich dzieci w katechezie szkolnej.

ks. dr Marek Korgul
wikariusz biskupi ds. katechezy

Świdnica, 8 lipca 2019 r.


Powyższą informację należy przekazać wiernym podczas ogłoszeń duszpasterskich w lipcu i sierpniu.

 +Adam Bałabuch
wikariusz generalny

 


 

WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz. U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym:

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

............................................................................................,

(imię i nazwisko dziecka)

uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

.........................................................

.........................................................

..........................................., dnia ...................................

(miejscowość)

 


 

WZÓR OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz. U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym:

Ja, niżej podpisany/podpisana

..........................................................................................

(imię i nazwisko)

uczeń/uczennica klasy ............ wyrażam wolę uczestniczenia w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

Podpis pełnoletniego ucznia:

.............................................................

.............................................., dnia ...............................

(miejscowość)