REGULAMIN

 1. ORGANIZATORZY:
 • Prałat Marek Babuśka - Wizytator Katechetyczny Dekanatu Strzegomskiego
 • Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego

PATRONAT:

 • dr Marek Korgul - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej

II. CELE KONKURSU:

 1. Uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka.
 2. Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II.
 3. Rozbudzenie zainteresowania wśród współczesnej młodzieży osobą Papieża-Polaka.
 4. Wskazanie uczniom osoby Papieża Polaka jako autorytetu moralnego współczesnego świata i wzoru do naśladowania.
 5. Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II.
 6. Integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

 

III. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

 1. Do 10 marca 2020 r. należy zgłosić szkołę do udziału w konkursie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zał. nr 1)
 2. Do 25 marca 2020 r. należy przeprowadzić lekcje religii oraz inne zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do etapu szkolnego tegoż konkursu.
 3. Do dnia 26.032020 r. należy przeprowadzić etap szkolny konkursu (kategoria literacka, plastyczna i multimedialna).
 4. Dnia 27.03.2020 r. należy przeprowadzić Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II (Kard. Karolu Wojtyle) (pytania konkursowe drogą e-mailową zostaną przesłane przez organizatorów konkursu do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie).
 5. Do dnia 3.04.2020 r. należ przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego konkursu (wraz z pracami plastycznymi, literackimi i prezentacjami multimedialnymi) na adres:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła

Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom

         6. W dniu 18.05.2020 r. (poniedziałek) w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II w Strzegomiu odbędzie się etap międzydekanalny konkursu (pytania konkursowe do testu wiedzy zostaną przygotowane przez osoby postronne):

 • 9:00 – 09:45 – pisemny test wiedzy;

     /uczniowie kategorii literackiej, plastycznej i multimedialnej

     będą mogli w tym czasie zwiedzić Bazylikę Mniejszą/;

             –    godz. 10:00 – 10:20 – poczęstunek;

             –    godz. 10:30 – 12:20 – prezentacja nagrodzonych prac literackich, plastycznych               

                                                    i multimedialnych;

 • 12:30 – 13:00 - rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

 

(Opiekunowie zwycięzców w kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową).

 

Adres etapu międzydekanalnego konkursu:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła,

 1. Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu dekanatu strzegomskiego i żarowskiego.
 2. MIĘDZYDEKANALNY KONKURS O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II odbywał się będzie w czterech kategoriach tematycznych:
 • konkurs wiedzy;
 • konkurs literacki;
 • konkurs plastyczny;
 • konkurs multimedialny.
 1. Każda placówka (szkoła) może zgłosić do udziału na szczeblu międzydekanalnym:
 • w konkursie wiedzy: 3 osoby (zwycięzców etapu szkolnego);
 • w konkursie literackim: 3 prace;
 • w konkursie multimedialnym: 3 prezentacje;
 • w konkursie plastycznym: 3 prace.

V.  KATEGORIE WIEKOWE:

 • uczniowie kl. IV-VI – konkurs plastyczny i wiedzy;
 • uczniowie kl. VII-VIII – konkurs plastyczny, literacki, multimedialny i wiedzy;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs literacki, multimedialny i wiedzy.

VI. KRYTERIA OCENY:

Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  a). konkurs wiedzy – zadania testowe;

  b). konkurs literacki (wiersz, esej, opowiadanie) "Pielgrzymki i nauczanie św. Jana Pawła II":

 • zgodność pracy z tematem,
 • poprawność językowa,
 • format pracy: tekst napisany komputerowo, czcionką Times New Roman 12,
 • objętość pracy - maksymalnie 2 strony A-4,
 • czytelny opis pracy (na odwrocie):
 1. tytuł pracy,
 2. imię i nazwisko autora, wiek,
 3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

  c). konkurs plastyczny nt. "Pontyfikat papieża Jana Pawła II" (16.10.1978 r. - 02.04.2005 r.):

 • zgodność pracy z tematem,
 • dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in. – bez użycia materiałów sypkich),
 • format pracy: A4, A3,
 • prace bez oprawy w passe-partout,
 • czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):
 1. tytuł pracy,
 2. imię i nazwisko autora, wiek,
 3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

  d). konkurs multimedialny nt. "Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski":

(uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie POWER POINT do 20 slajdów, odtwarzaną automatycznie - czas trwania prezentacji do 10 minut. Ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora prezentacji, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz wykorzystaną bibliografię i źródła naukowe),

 • zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu,
 • poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka),
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac konkursowych. Do każdej pracy konkursowej i do udziału w konkursie wiedzy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3).

VII. PROPONOWANA LITERATURA:

 1. „VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny”. Oprac. ks. Jan Jerzy Górny. Olsztyn 1999. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej.
 2. http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/pielgrzymki1/379-polska-5--17-vi-1999
 3. www.polskieradio.pl/190/937/Artykul/328670,VII-pielgrzymka-Jana-Pawla-II-doPolski-517-czerwca-1999
 4. Życiorys Jana Pawła II - ze strony http://www.janpawel2.pl zakładki Jan Paweł II, życiorys (Korzenie, Rodzina, Uczeń i kolega, Krystalizowanie się powołania kapłańskiego, Kapłan, Biskup, Kardynał, Papież)
 5. Zakres materiału - etapy życia Karola Wojtyły:

dzieciństwo, rodzina, lata szkolne, studia;

posługa kapłańska: święcenia, kapłan, biskup, kardynał, papież; 

pielgrzymki papieskie do Polski; dokumenty, nauczanie papieskie;

beatyfikacja, kanonizacja

Materiał na: http://www.jp2w.pl/pl/3648/0/Jan_Pawel_II_Wielki.html; http://papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II/Pontyfikat/Kronika

 1. Można także korzystać z innych źródeł.

 

VIII. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.

 

[Zał. nr 1]

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

 

MIĘDZYDEKANALNYM KONKURSIE O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 

 1. Kategoria tematyczna:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

 

                                                                           Podpis opiekuna: ........................................................................

 

 [Zał. nr 2]

 

 

Protokół z etapu szkolnego

MIĘDZYDEKANALNEGO KONKURSU O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

 

 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 1. Kategoria tematyczna, nazwisko i imię ucznia, wiek:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

 

Pieczęć szkoły: ………………………………….                  Podpis opiekuna: ………………………………….  

 

 [Zał. nr 3]

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................... w MIĘDZYDEKANALNYM KONKURSIE O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II, który organizowany jest przez Ks. Prałata Marka Babuśkę - Wizytatora Katechetycznego Dekanatu Strzegomskiego i Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego.

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu jako Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji Konkursu, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich poprawiania.

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

                                             

                                                                                  

………...…...............................…………………..

                                                                       /miejsce, data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/